ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการ

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนสถานที่อบรม และกำหนดการ ดังนี้
7 ส.ค. 58 ห้องประชุม ชั้น 4
มูลนิธิพระดาบส (ฝั่งตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ)
09.00-12.00 กำหนดการเดิม
13.00-16.00 เสวนาเรื่อง ถอดบทเรียนการจัดการเอกสาร
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(ขอยกเลิกการศึกษาดูงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *