ความเป็นมา
About

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ
สมาคมจดหมายเหตุไทย

สมาคมจดหมายเหตุไทย ก่อกำเนิดจากความพยายามของกลุ่มบุคคลจากองค์กรจดหมายเหตุ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเอกสารข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพจดหมายเหตุและเอกสาร สมาคมจดหมายไทยได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อรวมกลุ่มองค์กร และบุคลากรวิชาชีพจดหมายเหตุ เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพจดหมายเหตุกับองค์กรจดหมายเหตุอื่นๆ
  2. เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย วิชาการจดหมายเหตุและระบบงานจัดการเอกสารและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันในการจัดระเบียบมาตรฐานการจัดเก็บ การอนุรักษ์ตลอดจนระบบการจัดการจดหมายเหตุและเอกสารข้อมูลทุกรูปแบบที่ยังคงอยู่ในกระแสการใช้งาน
  4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจงานจดหมายเหตุออกสู่สาธารณชน เป็นการกระตุ้นให้มีการอนุรักษ์และจัดเก็บข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุ อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกวัฒนธรรมของชาติ
  5. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มทักษะความรู้ทางจดหมายเหตุและเอกสารให้แก่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานจดหมายเหตุและศูนย์เอกสารด้วยการจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ฯลฯ
  6. เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักประวัติศาสตร์ นักการศึกษาภัณฑารักษ์ นักบริหาร ตลอดจนนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
  7. เพื่อประสานความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรทางจดหมายเหตุร่วมกัน ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อื่นๆ
  8. เพื่อประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานจดหมายเหตุระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยนวิทยาการจดหมายเหตุในระดับภูมิภาคและระดับโลก