สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สมาคมจดหมายเหตุไทย
ร่วมกับ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Dr.Ray Jing พร้อมคณะจากประเทศไตัหวัน จัด workshop อนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ระหว่าง วันที่ ๗-๘ มิ.ย. ๖๐ และจัดฉายภาพยนตร์ที่ผู้เข้าอบรมอนุรักษ์เนื่องใน “วันจดหมายเหตุสากล” ๙ มิ.ย. ๖๐ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม ๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *