แนะนำจดหมายเหตุอื่น
Web Link

 

สมาคมนักจดหมายเหตุ
องค์กรจดหมายเหตุระหว่างประเทศ
  • สภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ:
    https://www.ica.org/en
  • สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :
    http://www.sarbica.org.my/
  • สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -แปซิฟิก :
    http://seapavaa.net/
หอจดหมายเหตุในประเทศ
หอจดหมายเหตุต่างประเทศ