20ปีสมาคมจดหมายเหตุไทย

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สัมภาษณ์ :    […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :          นางสาวนัยนา แย้มสาขา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้สัมภาษณ์ :        […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม   ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย                    […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย                             […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤฒิกุล ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และอดีตอุปนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์  ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยและนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔         […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย คนแรก, อดีตประธานโครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้จุดประกายการจัดตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ตั้งแต่ก่อตั้ง ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ […]

อ่านต่อ...