กิจกรรม

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สัมภาษณ์ :    […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :          นางสาวนัยนา แย้มสาขา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมจดหมายเหตุไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้สัมภาษณ์ :        […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์ :             นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม   ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย                    […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : นางสาวกรรณิกา ชีวภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย                             […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรวง พฤฒิกุล ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และอดีตอุปนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์  ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทยและนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔         […]

อ่านต่อ...

  ผู้ให้สัมภาษณ์              : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย และนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย คนแรก, อดีตประธานโครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สัมภาษณ์                 : นางสาววิยะดา สุธีรภัทรานนท์ วันที่สัมภาษณ์             : วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ […]

อ่านต่อ...

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี / ผู้จุดประกายการจัดตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย ยุคนี้เป็นยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามารวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ผมคิดว่ายิ่งสะท้อนความสำคัญของประวัติศาสตร์ก็ดีหรือว่าจดหมายเหตุ ถ้าพูดแล้วอยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนมาให้ความสนใจเรื่องจดหมายเหตุ…ต้องมีอะไรที่เป็น Historical record เป็นการจดจารทางประวัติศาสตร์จากคนก็ดี จากเหตุการณ์ก็ดีจากอะไรต่อมิอะไรต่างๆ อันนี้ผมคิดว่าสำคัญ อ่านต่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ก่อตั้งสมาคมจดหมายเหตุไทย […]

อ่านต่อ...