การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ
หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

จัดโดย
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมาคมจดหมายเหตุไทย
และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ห้องประชุมใหญ่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร
20190607-NAS-NAM-Lesson Learned

เรื่อง ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น
โดย นางภาวิดา สมวงศ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
20190607-NAJ-Lesson Learned

One thought on “การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ จดหมายเหตุ : ขุมทรัพย์ของงานวิจัย งานวัฒนธรรม และงานสร้างสรรค์

  1. ทดสอบ ไม่ทราบท่านใดได้รับ email นี้ที่ส่งจาก Website สมาคมฯ บ้างคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *