การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย

การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ
หัวข้อ ศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย
จัดโดย
สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ห้องประชุมอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

One thought on “การเสวนาและการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *