โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้

โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒

เรื่อง   บทบาทงานจดหมายเหตุในกระแส Big Data และสังคมแห่งการเรียนรู้

โดย

สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม@BOT ชั้น ๕ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ถนนสามเสน  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
20190808-ATA-Academic Training2019-Presentation-8Aug2019

เรื่อง จดหมายเหตุกับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20190808-ArchivesNEconVal

เรื่อง การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
20190808-Digital Organization

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
20190809-ATA-Academic Training2019-Presentation-9Aug2019

เรื่อง อภิปรายคำนิยามของคำว่า Data, Big Data, Records และ Archives
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20190809-Data, Big Data, Records and Archives

เรื่อง อภิปรายการประเมินคุณค่า : หลักการ กระบวนงาน กรณีศึกษา
โดย ดร.นยา สุจฉายา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20190809-Appraisal-Archives

และ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
20190809-Appraisal-Community Archives

เรื่อง กฎหมายเรื่องการเข้าถึงเอกสารและการรักษาความเป็นส่วนตัว
โดย ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20190809-Privacy and Access Laws

เรื่อง ความจริงแท้ (authenticity) ของเอกสาร
โดย ดร.วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
20190809-Authenticity of Record

เรื่อง การรวบรวมความรู้ (crowdsourcing)
โดย ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
20190809-Crowdsourcing-Community Archives

และ ดร.นยา สุจฉายา
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20190809-Crowdsourcing-Naya

แบบประเมินความพึงพอใจ https://bit.ly/2Kufg5A

สำรองที่นั่ง  https://bit.ly/2EFBnDT

20190619-หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.pdf

20190619-หนังสือเชิญสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทยและสมาชิกเครือข่ายพัฒนาการจดหมายเหตุไทย.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *