โครงการอบรมทางวิชาการประจาปี ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนางานจดหมายเหตุให้ตอบโจทย์องค์กรและสังคม

เอกสารประกอบ การเสวนา เรื่อง แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในงานจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

1. นางสาว กรพินธุ์ ทวีตา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ดาวน์โหลด
2. ดร.นยา สุจฉายา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ การเสวนา เรื่อง คู่มือการทำงานและมาตรฐานการลงรายการที่ใช้ในงานจดหมายเหตุ

1. นาย สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
2. นางสาว พฎา พุทธสมัย หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด
3. นาย สมบัติ ทารัก หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ดาวน์โหลด
4. นางสาว ภวริศา นิภาวัฒนพงศ์ หัวหน้างานอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบ การบรรยาย เรื่อง การร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

1. นาง ภัคพิชา จันทรศิริ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *