โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2559

 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2559

เรื่อง   จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ

โดย

สมาคมจดหมายเหตุไทย ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์

และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

01 หนังสือกระทรวงการคลัง

127552Edit

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ word  โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *